23. فروردين 1397 - 12:19   |   کد مطلب: 294419
سراب روانسر: مدیرامورآبفای شهری شهرستان روانسر:اگر مشترکین الگوی مدیریت مصرف را رعایت کنند مشکل کمبود آب نخواهیم داشت

به گزارش سراب روانسر، مدیرامورآب وفاضلاب شهری شهرستان روانسرطی گفتگویی با خبرنگار سراب روانسر اظهار داشت: با اشاره به وضعیت بارندگی درسال گذشته وسال جاری واحتمال مشکلات کم آبی در امسال و برای کاستن ازاین بحران بایدازهم اکنون به سمت مدیریت مصرف آب حرکت کنیم که دراین مسیر به همیاری و همکاری مشترکین شهرهای روانسر و شاهو نیازمندیم.

غفارصالحی در گزارش عملکرد یک ساله این امور را تشریح کرد و از واگذاری 312 فقره انشعاب آب و فاضلاب، تعویض رایگان 345 دستگاه کنتورخراب مشترکین،اصلاح و توسعه 2155 مترشبکه های آب و فاضلاب و تامین وت ولید2690137 مترمکعب آب توسط این اموردرسال گذشته خبرداد.

مدیراموآبفای شهرستان اعلام صدرصدجمعیت شهرهای ((روانسر)) و((شاهو))تحت پوشش تاسیسات آب و96 درصدجمعیت روانسر و 91 درصد شهر شاهو نیز تحت پوشش شبکه فاضلاب قرارگرفته اند، گفت در روانسر7هزارو741 مشترک آب ودرشاهو1099 مشترک آب داریم.

مدیرامورآب وفاضلاب شهری شهرستان روانسر، ازواگذاری 312فقره انشعاب آب وفاضلاب به مشترکین درسال گذشته خبرداد وافزود: در روانسر 304 فقره و در شاهو8 فقره واگذاری انشعاب صورت گرفت همچنین در روانسر139 دستگاه و درشاهو 206 دستگاه کنتورخراب مشترکین به صورت رایگان تعویض شد.

وی با اشاره به وجود سه باب مخزن آب در روانسر و 2 باب مخزن درشاهو میزان مطلوبیت بهداشت آب شهروندان روانسر وشاهورا صد درصد اعلام کرد و یادآورشد:یک ایستگاه پمپاژآب درروانسرداریم که ظرفیت ایستگاه پمپاژاین شهر1600 مترمکعب در شبانه روز است.

صالحی حجم مخازن درمدار بهره برداری شهرروانسر را 5500  مترمکعب درشاهو530متر مکعب عنوان کرد و افزود سال گذشته 10 هزارو306 کیلومتر شستشوی شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب و شستشوی 10 مورد مخزن ذخیره آب ( 6 مورد در روانسر و 4 مورد درشاهو) انجام شده است: وی همچنین ازشستشوولایروبی 5709 کیلومترشبکه مدرن وسنتی فاضلاب  خبر داد و گفت سال گذشته 1499 مورداحداث، لایروبی، هم سطح سازی، تعویض دریچه های منهول فاضلاب درشهرهای روانسر و شاهو انجام شده است .

وی درادامه گفت درروانسرطی سال گذشته  2055متر و در شاهو نیز100 متراصلاح و توسعه شبکه های آب وفاضلاب انجام شده.

مدیرامورآبفای شهری شهرستان روانسرافزود درروانسر2 حلقه چاه  و در شاهو2 حلقه چاه و 1باب چشمه تامین آب شرب شهروندان می باشد.

مدیرامورآبفای شهرروانسرازرفع 1453 موردحادثه واتفاقات شبکه های آب وفاضلاب خبردادوگفت درروانسر1219 ودرشاهو234 مورد حادثه رفع گردید.همچنین 14 فقره استانداردسازی انشعابات آب وفاضلاب داشتیم که 13 فقره آن مربوط به شهر روانسر و1 فقره مربوط به شهرشاهو بوده است.

وی ازمرئی سازی 100 دستگاه شیرقطع ووصل آب مشترکین درروانسرخبردادواظهارداشت 6205موردکلرسنجی آب در روانسرو1800مورد درشاهو، 150 موردنمونه گیری و انجام آزمایشات مرتبط با آب از دیگراقدامات انجام شده است.

صالحی درادامه به انجام 291 موردبازدید، تعمیر، مرئی سازی، تهیه شناسنامه فنی، احداث، لایروبی، بازسازی حوضچه شیرآلات آب در شهرهای روانسر و شاهو اشاره کرد و گفت در روانسر99.6 درصد و در شاهو98 درصد قرائت کنتور آب مشترکین را داشتیم.

وی ازبررسی 42 مورد مشترک کم مصرف و پرمصرف، پیمایش 48 مورد ملک به ملک مشترکین، نشت یابی ازخطوط انتقال شبکه های توزیع و انشعابات آب به منظور شناسایی نشت های نامرئی و جلوگیری ازهدر رفت آب 83 کیلومترو نشت یابی 4190 فقره انشعابات آب درشبکه و خطوط انتقال خبر داد.

صالحی تعویض ترانس هوایی چاه بله زین km 315، تعویض الکتروپمپ شناورچاه بله زین kw 150و نصب وراه اندازی دوربین مداربسته برای ساختمان اداره را ازدیگراقدامات انجام شده برشمرد وگفت هم اکنون پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر روانسر در زمینی به مساحت 4 هکتاربا فرآیند لجن فعال (هوادهی ممتد) برای جمعیت تحت پوشش درحدود 41 هزارنفربا اعتبار اولیه 11 میلیاردتومان باپیشرفت فیزیکی 40 درصد دردردست اجراء است.

وهمچنین پروژه احداث مخزن ذخیره آب 2000 مترمکعبی درشهرشاهوبا80 درصدپیشرفت فیزیکی و14 میلیاردریال مبلغ قرارداد در دست اجراء است.

وی ادامه داد: تعویض الکترپمپ شناورkw 13 چاه سیدجلال وتعویض پمپ شناور kw 37 چاه اصلی محله منصورآقایی درشاهوازدیگرکارهای صورت گرفت است. مدیرامورآبفای شهری شهرستان روانسردرادامه بااشاره به اینکه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهرروانسربه طول 650 متربااعتبار820 میلیون ریال وبا 10 درصدپیشرفت فیزیکی دردست اجراء است بیان کردپروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهرشاهونیزبه طول 600 مترواعتبار 600 میلیون ریال وبا 15 درصددر دست اجرا است. همچنین پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهرروانسربه طول 3 کیلومتربااعتبار4 میلیلرد و500 میلیون ریال اعتباردر دست اجرا می باشدکه این پروژه نیز10 درصدپیشرفت فیزیکی دارد.

به گفته وی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهرروانسرنیزبه طول 1700 متربااعتباریک میلیارد و500 میلیون ریال ازدیگرپروژه های در دست اجرای امورآبفای شهرستان روانسرمی باشدکه پیشرفت فیزیکی به 95 درصد رسیده است.

صالحی بااشاره به انجام واتمام یک مورد پروژه مطالعات وپایش کیفی آب سراب روانسربه منظور جایگزینی منابع در زمان بحران برای چاههای آب شرب روانسربا هزینه 120 میلیون ریال ومطالعات، طراحی، برآورد3 مورد ازشبکه های آب وفاضلاب درشهرک های کارکنان بهداشت ودرمان، فرهنگیان فازدوم وشهرک ویس القرن گفت خریدیک دستگاه پمپ kw 92 شناور رزورجت چاه شماره 2 بله زین به مبلغ 230 میلیون ریال وخریدیک دستگاه کمپرسوربرقی جهت حوادث واتفاقات در روانسرازدیگرکارهای انجام شده است.

وی بااشاره به خریدونصب 7 موردکپسول آتش نشانی برای منابع ومخازن وتاسیسات شهرروانسروشاهو، کاشت 130 اصله نهال مثمردراطراف منابع ومخازن وتاسیسات راازدیگراقدامات عنوان کرد وافزودنصب شیرهیدرانت وعلمک آتش نشانی درشهرشاهو، خرید 2 دستگاه کنتورمغناطیسی هوشمندوحجمی برای خروجی مخازن آب شرب شهر روانسر وشاهو نیز ازدیگر اقدامات است.

مدیرامورآبفای شهرستان روانسرسپس به بازسازی، بهینه سازی، سرویس ورنگ آمیزی ایستگاه پمپاژوساختمان سرایداری مخزن 2500 مترمکعبی شهر روانسر، رنگ آمیزی ونقاشی ساختمان اداری ومسکونی آبفای شهر روانسر، تامین آب شرب ونصب 12 علمک شیرآب جهت سیاه چادرها، کانکس های مراکزاسکان مهمانان نوروزی درورودی وخروجی شهرروانسرخبرداد.

صالحی درخاتمه یادآورشد همچنین شرکت کلیه کارکنان وپرسنل درمراسمات ملی، مذهبی وسرکشی ودیدارباخانواده ایثارگران، جانبازان وشهدا، نصب بنر، پیامهای مناسبتی درمناسبتهای مختلف وپیام های مدیریت مصرف وانجام اقدامات آموزشی، ترویج وفرهنگ سازی مصرف بهینه آب ازجمله اقدامات امورآب وفاضلاب شهری شهرستان روانسردرحوزه فرهنگی طی سال گذشته بوده است.