4. ارديبهشت 1398 - 8:08   |   کد مطلب: 300751
سراب روانسر: بمناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و نام گذاری روز ولادت آن حضرت به نام روز ملی جوانان مقاله ای در خصوص ازدواج سالم جهت استفاده جوانان تدوین شده است که در ادامه آمده است.

به گزارش سراب روانسر، خانواده به عنوان مهمترين واحد اجتماعي بيشترين اثرگـذاري را در سلامت و پويايي افراد عضو خـود دارد ازدواج و رابطه زناشويي نيز آغاز كننده هر خـانواده است. ازدواج بـه عنـوان يـك رويـداد بهنجار در زندگي شخصي تعريف ميشـود كـه در بـزرگسـالي اتفاق ميافتد و به معني زندگي مشترك دو نفر با خصوصيات و نيازهاي متفاوت است.

 

در اين فضا زن و مرد در عين اينكه سعي دارند استقلال نسبي خود را داشـته باشند بـراي تكامـل و شـكوفايي همـديگر نيـز تـلاش مـيكننـد يكي از مهمترين عواملي كه منجر به رشد و همـينطـور بقـاي خانواده ميشـود سـازگاري و تفـاهم بـين زوجهاسـت. رضـايت زناشويي يكي از اجزاء اصلي سيسـتم زناشـويي اسـت و بخـش مهمي از زندگي فرد را متأثر ميسـازد.

 

رضـايتمندي زناشـويي، ميزان احساس خشنودي زوج از برآورده شدن نيازهايش توسط شريك وي تعريف ميشـود. انطبـاق بـين وضـعيت موجـود بـا وضعيت مورد انتظار و شرايط فرد در ارتباط زناشويي مطابق بـا شرايطي است كه مورد انتظار اوست براین اساس رضـايتمندي زناشـويي عبـارت است از احساسات و عواطفي كه همراه با خوشـنودي هسـتند و رضــايت و تجربــه لــذت زن و شــوهر را در بــر دارد كــه ايــن احساسات همراه با در نظر گرفتن جنبه هـاي مشـترك زنـدگي است. همچنين وضعيتي كه زوجهـا در بيشـتر مواقـع احسـاس خوشبختي و رضايت از همديگر دارند به عنوان راضـي بـودن از زناشويي تعريف شده اسـت. عوامل گوناگوني به عنوان مؤلفه هاي مـؤثر بـر رضـايت زناشـويي شناسايي شده اند كه برخي از اين عوامل عبارتند از:

 

(1سن ازدواج (2مدت زمان ازدواج (3فرزنـدان (4 تناسب تحصيلي (5مسائل مالي (6مسـائل جنسـي (7اقـوام و آشنايان (8اعتقادات مـذهبي (9ويژگـيهـاي شخصـيتي (10 توانايي درك همسر (11مهارتهاي ارتباطي (12اوقات فراغـت 13)تعهد. عوامــل متعـددي رضـايتمندي زناشـويي زوجـين را تحـت تـأثير قـرارميدهد كه از آن جمله ميتوان به رضايت از خلق وخوي همسر، اعتماد، وفاداري و عشق و درآمد و اشـتغال همسـر اشـاره كـرد سطح تحصيلات بالا، مدت زمان ازدواج و نيز موقعيت اقتصادي- اجتماعي بالا را از عوامـل مـؤثر در رضـايت زناشويي بيان میشود.

 

انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات در زندگی انسان است. تشکیل خانواده سالم، متعادل و پایدار مانند هر امر مهم دیگری، به تفکر منطقی، تلاش و کوشش نیازمند است.

 

جوان بايد بر اساس معیارهای اصولی و منطقی، همسر آینده خود را انتخاب نماید و ازدواج تنها راه مشروع و سالم تشکیل خانواده است. بهار ازدواج، دوران جوانی است.

 

در این دوران فرد با شور و نشاط خاصی روبه رو است و آمادگی ساختن فردای بهتری را برای خود و خانوادهاش دارد. ازدواج سالم زمینه ساز ارتباطات اجتماعی مناسب و به هنجار است و افرادی که ازدواج مي‌كنند، از نظر احساسی سالمترند و کمتر قربانی خشونتهای گوناگون اجتماعی میشوند.

 

لازم به ذکر است که علاوه بر موارد یاد شده، آرامش و اعتماد به نفس بیشتری نیز در این افراد دیده میشود و تعهد و احساس مسوولیت بیشتری نسبت به افراد مجرد دارند. چند سالی است که در کشورمان شاهد تاخیر در ازدواج در بین جوانان هستيم. از عواملی که موجب این امر شده اند، می توان به تغییر در باورها و الگوهای فکری، بعضی از مشکلات اقتصادی و عدم حمایت مکفی والدین اشاره نمود.

 

یکی از مهمترین حقوقی که والدین در قبال فرزندان جوان خود دارند: ساماندهی امر ازدواج ایشان است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله در اینباره میفرمایند: از جمله حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است: اسم خوب برای او انتخاب کند، سواد به او بیاموزد و هرگاه به سن بلوغ رسید، او را همسر دهد.

 

. ازدواج فرآیندی است از کنش متقابل بین دو فرد، یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند، مراسمی را برای برگزاری زناشویی خود به پا داشته اند و عمل آنها مورد پذیرش قانون قرار گرفته است.

 

تأکید دین اسلام بر ازدواج به منظور دستیابی به آرامش احتمالا اصلی ترین هدف است، اما برخی اهدا ف دیگر همچون بقای نسل و دستیابی به کمالات انسانی نیز از موارد مهم آن به شمار میآید. با پیچیده شدن ساختار اجتماع و تغییر اساسی در ماهیت روابط اجتماعی و بین فردی، دستیابی به ابعاد پنهان شخصیت افراد بسیار دشوار شده است.

 

نسل کنونی با توقعات کاذب و روزافزونی نیز روبه رو است که گاهی وسوسه انگیز بوده و هرگز در یک زندگی واقعی مجالی برای تحقق نمییابد.
ظاهرا این قصد و مطالبه هنوز از سوی برخی چندان جدی تلقی نشده است. به همین دلیل، نسل جدید اکنون خود درصدد به کارگیری و آزمون روشهای جدید، برای ازدواجی پایدارتر و رضایتمندانه است.

 

روش آشنایی مستقیم و احیانا دوستی دختر و پسر روشی است که نسل جوان آن را برگزیده و در حال آزمودن آن است.

 

. در حالی که جوانان به دلیل اعتقاد به کاستیهای متعدد در همسرگزینی سنتی، ترجیح میدهند از آن فاصله بگیرند، با سوالات جدید دیگری روبه رو میشوند، که پاسخ هر یک از آنها نیاز به سازوکارهای جدید و مدرنتر دارد. در چنین شرایطی درک نامناسب از شرایط جدید، ما را همچنان به سمت بهره گیری نادرست از ابزارهای سنتی ،ریش سفیدی و کدخدامنشی به جای مشاوره تخصصی و مانند آن فرا میخواند. اهمیت ازدواج در دین مبین اسلام تا آن اندازه بالا است که در قرآن کریم از همسران به عنوان زیبایی برای یکدیگر و مایة آرامش یاد میکند. همچنین پیامبر گرامی اسلام (ص) میفرماید: هیچ بنایی در اسلام نیست که دوست داشتنی تر از بنای ازدواج باشد. همچنین در روایات متعددی، عبادت افراد متأهل را برتر از عبادت افراد غیرمتأهل برشمرده است. چنانکه امام صادق(ع) فرموده است: دو رکعت نمازی که انسان متأهل میخواند، ثوابش بیشتر از هفتاد رکعتی است که انسان مجرد میخواند.

 

ازدواج مناسبترین زمینه برای تأمین نیازهای روانی، عاطفی و جنسی جوانان است و همین امر موجب سلامت دینی و اخلاقی جوانان خواهد شد.

 

به همین دلیل رسول خدا(ص) در روایتی میفرماید: هر کس که ازدواج کرد، نصف دینش را حفظ کرده است. باز در روایتی خطاب به جوانان فرمودند: ای گروه جوانان! هر یک از شما که میتواند ازدواج کند، در اینباره اقدام نماید؛ زیرا به وسیلة ازدواج میتوان چشم و دامن را از گناه بازداشت. ازدواج تنها راه مطمئن و مشروع برای بقا و تربیت نسل صالح و شکل گیری جامعه سالم است و با ارضای مشروع غریزه جنسی از مسیری سالم و پاک، مانع گسترش فساد در اجتماع بوده و از این نظر نقشی مهم را در سلامت و امنیت جامعه نیز ایفا میکند.

 

به همین دلیل است که پیامبر مکرم اسلام افراد را از سختگیری در ازدواج نهی کرده و فرموده اند وقتی کسی به خواستگاری میآید و اخلاق و دین او مایه رضایت است، به او زن دهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد زمین را پُر خواهد کردازدواج همچنین راهی برای اعلام بلوغ و درخواست خودکفایی و استقلال از سوی جوانان است تا با تحقق مسوولیت پذیری جدید، راه تکامل و تعالی را بپیمایند.

 

تنها در این صورت است که فرد میتواند برنامه های اختصاصی خود را مستقل از والدین به گونه ای سالم و مطمئن به اجرا درآورد و به احساس لیاقت، شایستگی و اعتمادبه نفس بیشتری دست یابد. همچنین پژوهشها و تجارب متعددی نشاندهندة آن ّاست که مجرد زیستن، زمینه را برای ابتلا به انواع اختلالات روانی و بیماریهای جسمانی فراهم میکند. در مقابل، پژوهشها نشان میدهد که سلامت جسمانی و روانی افراد متأهل بیشتراست و ً عموما عمر طولانی ترو وضعیت اقتصادی بهتری دارند.

 

دریافتی از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر