15. آبان 1396 - 7:24   |   کد مطلب: 293704
یادداشت قهرمان رحمانی فعال فرهنگی
روشنفکری یا واقع بینی
سراب روانسر :یادداشت قهرمان رحمانی فعال فرهنگی فرق است میان روشنفکری با واقع بینی

به گزارش سراب روانسر، یادداشت قهرمان رحمانی فعال فرهنگی

با علم به همۀ برنامه ریزی ها،برنامه ای برای بسترهای بالقوۀ مقاطع مختلف زندگی خود و فرزندان نداریم.بارها با علم به ناایمن و مسموم بودن فضای مجازی و ماهواره،و غیر قابل کنترل بودن و نهایتاً آشفته بازار پیچ در پیچ،مزید علت شده برای جبهه گیری های تند اما بی پشتوانه. حال بیاییم مهندسی معکوس را روی میز مشورت قرار دهیم،آیا تا بحال کسی از وجود کتاب و دسترس بودن آن شکایتی داشته؟بی شک اکثریت قریب به اتفاق به فضای ایمن و سالم ایمان داریم و هیچگونه زنگ خطری را احساس نمی کنیم ، پس احساس نیازی به سوپاپ اطمینان های ضعیف و قوی در این بستر نمی شود اما باز هم در آرامش قبل از طوفان نشسته ایم.حالا آن روی سکه؛در مقابل و در مقیاس افسار گسیخته تر،دست های پشت پرده،چنان ساختار خانواده و بنیاد مادی – معنوی را هدف قرار داده که خود ما هم ، در معرض تیر رس بودن و نقش «سیبل»بازی کردن را جزئی از ارزش زندگی فردی و اجتماعی قرار داده ایم.

این شباهت نامرئی که بین علم اطلاعات بی منبع با علم مکتوب و موثق ایجاد شده،می خواهد،«کتاب»-این بزرگترین اختراع بشری – را در حاشیه قرار بدهد،اما زهی خیال باطل.

کجای کار می لنگد؟

در جریان زندگی همواره خط قرمزهایی وجود دارد که متأسفانه با دید سهل انگارانه،به خط زرد تبدیل شده اند،یعنی که می شود قانون شکنی کرد اما آهسته ! این ایراد و نقطه شروع نقض قانون است،قانونی الهی که در قرآن – این بهترین عبارت هستی – به روشنی گوشزد می شود.

حساسیت های کنترل شده،جهت دار و همسو با تجربیات فرهنگی در مقابل ناهنجاری های به ظاهر معمول شدۀ بازاری،می توانند راهگشای مسأله باشد،به این قضیه با دید مسأله نگاه کنید تا با حل مجهولات ، معادله معلوم شود و بسامان مشخص شدن نقاط ضعف و قوت در طی مسیر روشنگر است و در نهایت  باید گفت روشنفکری با واقع بینی متفاوت است.