نمایش 1 - 1 از 1
مدیران بومی یا غیر بومی؛ سراب روانسر: در این گزارش سعی بر آن شده است تا به بررسی تعداد مدیران بومی و غیر بومی شهرستان روانسر پرداخته شود. 11/14/1396 - 09:20
اشتراک در مدیران بومی