نمایش 1 - 1 از 1
سراب روانسر: فیزیکدان برجسته و یکی از شخصیتهای کلیدی در برنامه تسلیحات هسته ای چین روز شنبه در سن صدسالگی در پکن درگذشت. 08/27/1397 - 09:56
اشتراک در پدر بمب هسته ای